Sodo reikmenys
 
 
 

Prekių pirkimo – pardavimo www.sodoreikmenys.lt internetinėje parduotuvėje taisyklės:

Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku su pirkimo sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.sodoreikmenys.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles.

1.3. Pirkti www.sodoreikmenys.lt elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų, juridiniai asmenys.

Asmens duomenų apsauga

2.1. www.sodoreikmenys.lt turi teisę rinkti, saugoti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė www.sodoreikmenys.lt perkant prekes, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba www.sodoreikmenys.lt veiklos planavimui ir analizei. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos.

Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Pirkti“.

3.2. www.sodoreikmenys.lt nėra įsipareigojęs atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad www.sodoreikmenys.lt patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.

Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.sodoreikmenys.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis www.sodoreimenys.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.5. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.3. www.sodoreikmenys.lt turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.sodoreikmenys.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

Prekių grąžinimas

Jei norite grąžinti internetu pirktus produktus, prašome skambinti mums +370 60517284; rašyti el. paštu info@sodoreikmenys.lt.

Grąžinimo sąlygos

Bet kurį internetu įsigytą produktą per 14 dienų nuo užsakymo gavimo galite grąžinti ir atgauti už jį sumokėtus pinigus. Norėdami atgauti pinigus, Jūs turite per 14 darbo dienų paštu mums atsiųsti nepažeistą prekę jos originalioje pakuotėje. Pinigai Jums bus pervesti į Jūsų banko sąskaitą (14 dienų prekės grąžinimo garantija taikoma visoms nenaudotoms prekėms, pirktoms nuotoliniu būdu.).

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. www.sodoreikmenys.lt pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Apmokėjimas bankiniu pavedimu arba per el. bankininkystę – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas atsiskaito naudojantis elektronine bankininkyste, tarpininkaujant Paysera elektroninių mokėjimų platformai.

Prekių pristatymas

9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per laiko terminą nurodytą internetinėje www.sodoreikmenys.lt parduotuvėje atitinkamai pasirinkto pristatymo būdo. Šis terminas netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių arba vykdoma išankstinė prekių prekyba. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

9.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.5. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija:

9.5.1. Pristatymas į Kuršių Neriją – 20 eurų.

9.5.2. Negavę siuntos, prašome susisiekti telefonu +370 60517284 arba el. paštu info@sodoreikmenys.lt

9.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės, dėl prekių pristatymo tarnybos kaltės, arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas internetinėje www.sodoreikmenys.lt parduotuvėje, užpildydamas registracijos formą patvirtina, kad prisiima visus galimus su šio fakto nuginčijimu ir iš to kylančiomis pasekmėmis susijusius nuostolius.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

10.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.sodoreikmenys.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Baigiamosios nuostatos

12.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Taisyklės atnaujintos 2020 metų sausio mėn. 27 d.

Mūsų svetainėje naudojami slapukai. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.